Zorgverzekeraar

image Hoe u in aanmerking wilt komen voor vergoeding hangt af hoe u bent verzekerd bij de zorgverzekeraar. We hebben de meest voorkomende situaties opgenomen in onderstaand overzicht waarin u de informatie kunt vinden die van toepassing is op uw situatie.

Wanneer u na het lezen van de informatie nog vragen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt dan vragen naar Willie Brijan, Marianne Brijan of naar Greet van der Donk (financieel secretaresse).

Kosten en vergoedingen 2022

PassPect heeft voor 2021 en 2022 geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat we spreken van niet-gecontracteerde zorg.
De enige zorgverzekering waarmee wij wel een contract hebben voor 2022 is DSW.

PassPect hanteert de tarieven voor 2022 zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen. Een restitutiepolis vergoedt meestal 100% van de behandeling. Een naturapolis vergoedt meestal een deel van de kosten, meestal zo'n 60% tot 75%. Advies: check zelf of u een natura- of restutiepolis heeft en wat uw verzekeraar vergoedt.

Voor een overzicht van vergoedingen zorgverzekeraars bij een contractvrije vrijgevestigde psycholoog kijk op deze link: Zorgverzekeraars Vergoedingoverzicht GGZ 2022 (contractvrijepsycholoog.nl)

Indien u verhinderd bent om op uw afspraak te komen, dient u deze minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Zo kan er in de vrijgekomen tijd iemand anders geholpen worden. Wanneer u niet op een afspraak komt zonder dat deze tenminste 24 uur van te voren is afgezegd zijn wij genoodzaakt € 50,- in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Bij jongeren en volwassenen boven de 18 jaar moet u rekening houden dat bij elke vergoeding vanuit de zorgverzekeraar eerst het verplichte eigen risico zelf betaald moet worden. Voor 2022 is het verplichte eigen risico, voor behandelingen gestart in 2022, vastgesteld op €385.-

Voorwaarden voor vergoeding

De term eerstelijns psychologische zorg is vervangen door Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ).
  • U heeft een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts of medisch specialist zoals een kinderarts voor GBGGZ. Het eerste consult mag maximaal 9 maanden later zijn dan de datum op de verwijsbrief.
  • De datum op de verwijsbrief dient vσσr het eerste consult bij ons te liggen.
  • In de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose (psychische diagnose).
  • Op de verwijsbrief moet de naam van de huisarts staan en zijn/haar AGB code. Dit is niet nodig bij een OVP consult of bij de consulten die vanuit de alternatieve zorg vergoed worden.
Na het intakegesprek, stelt PassPect de definitieve DSM-classificatie en wordt er een passend zorgzwaartepakket (behandeltraject) gekozen, afhankelijk van de ernst van de problematiek.

Het nieuwe Zorgprestatiemodel (ZPM)

Het Zorgprestatiemodel is de naam van de nieuwe bekostiging voor de GGZ in Nederland en gaat in per 1 januari 2022. In het Zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden.
Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties (bv. telefonisch consulten/overleg met medebehandelaars) staan. Uw zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast.
Het zorgvraagtype geeft informatie over (de ernst van) uw zorgvraag.
Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verbetering te kunnen meten. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening. Vaak is het intake gesprek gericht op diagnostiek; het helder krijgen van uw hulpvraag en de aanpak daarvan. Op basis van die gegevens wordt de vereiste Honos+ lijst ingevuld die het zorgvraagtype bepaalt. Daarna gaan we over tot of diagnostiek (verder onderzoek naar de achterliggende oorzaak) of de behandeling (therapie). De gespreksduur varieert van 45-60-90-120 minuten en kunt u op uw factuur terugvinden als diagnostiek of behandeling.

Let op: basis-ggz zorg valt onder de basisverzekering, maar wordt eerst verrekend met uw eigen risico.

Tarieven 2022
Ook in 2022 is het afhankelijk van uw polis hoeveel u vergoedt krijgt. Een vergoeding op restitutie basis betekent in het algemeen dat u het marktconforme tarief volledig vergoed krijgt. Het is dan ook belangrijk dat u controleert of u een volledige restitutie-polis heeft. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar of zien op uw polis. Heeft u een naturaverzekering, dan vergoedt uw verzekering meestal tussen de 60-80% van het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Het deel dat uw verzekering niet vergoedt is voor eigen rekening. Wilt u weten hoeveel procent er vergoed wordt van uw kosten, informeer dan bij uw zorgverzekeraar of kijk op eerder genoemde link.

Ongeacht de polis die u heeft is er een wettelijk verplicht eigen risico.
In 2021 is het wettelijk verplicht eigen risico 385 euro.
Informeer dus vooraf goed bij uw zorgverzekering wat u vergoed krijgt. Dan weet u precies hoeveel u zelf nog moet bijbetalen. Als u hier niet uitkomt of vragen over heeft, helpen wij u graag.

PassPect volgt het NZa-tarief voor de prestaties
(vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)
Consult type en duurBehandelingDiagnostiek
45 minuten€ 105,22 / € 120,99€ 124,15 / € 142,31
60 minuten€ 124,75 / € 143,71€ 142,21 / € 163,37
90 minuten€ 187,50 / € 216,11€ 212,35 / € 244,07
120 minuten€ 275,36 / € 317,73€ 305,41 / € 351,55
OVP consult 45 minuten€ 125,00€ 125,00


Factuur:
U ontvangt eind van de maand per post de factuur voor de geleverde zorg die u zelf dient te voldoen aan de praktijk. U kunt deze factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze zal (per kalenderjaar opnieuw) het Eigen Risico eerst verrekenen met de vergoeding. Het Eigen Risico is voor 2022 wederom vastgesteld op € 385,=.

Directe en indirecte tijdsbesteding

Naast de gesprekken (directe tijd) die 45 minuten duren, wordt binnen het gekozen behandeltraject ook indirecte tijd berekend. Hieronder wordt verstaan:
  • Digitale verslaglegging en rapportage aan verwijzer/derden
  • Uitwerken vragenlijsten, diagnostiek en verslaglegging
  • Overleg met collega’s, huisarts, psychiater etc.

Niet-verzekerde zorg/OVP (onverzekerd product):

De overheid heeft een aantal diagnoses uit het vergoedingenpakket geschrapt. Dit is onder meer het geval bij de behandeling van aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, relatieproblematiek, en werk gerelateerde problematiek. Als de u geboden zorg niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, dan wordt dat vooraf met u afgestemd. Wij bieden dan zorg in de vorm van OVP consulten. Ook als u om privacy redenen geen gebruik wenst te maken van de vergoedingsmogelijkheden bij uw zorgverzekeraar of bij uw gemeente, wordt het OVP-tarief in rekening gebracht (zie kopje particulier).

De kosten van OVP consulten moet u zelf betalen. Wellicht heeft u in dat geval wel recht op een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Informeert u hiervoor zelf bij uw zorgverzekeraar. Soms kunt u ook een vergoeding ontvangen via uw werkgever, het UWV (in het kader van arbeidsintegratie) of andere instanties. Ook kunt u besluiten om een behandeling die wel vergoed wordt vanuit de basisverzekering, toch zelf te betalen. U hoeft dan geen verwijsbrief te hebben, wij leggen geen diagnose vast en uw behandelaar is niet gebonden aan wettelijke en contractuele beperkingen ten aanzien van welke klachten mogen worden behandeld.

De kosten voor OVP consulten worden aan u zelf gedeclareerd tegen een tarief van € 125,= per consult van 45 minuten. Voor telefonische consulten of uitgebreidere email-consulten wordt 1/4 consult in rekening gebracht.

image